کدبازان

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

فروش انواع لامپ هالو کاتد

طيف سنجي مادون قرمز با تبديل فورير چیست ؟ ( Fourier transform infrared ( FTIR

ابزاري قدرتمند براي مطالعات بيولوژيک است. از جمله Fourier transform infrared ( FTIR) طيف سنجي مادون قرمز با تبديل فورير امكان استفاده از آن براي انواع نمونه ها در حالتهاي مختلف فيزيکي است. تاكنون ويژگيهاي ( IR) مزيتهاي طيفسنجي مادون قرمز IR سيستمهاي سازنده بيولوژيک از جمله پروتئين ها، ليپيدها، غشاءهاي بيولوژيک، کربوهيدرا تها، داروها، و ... بوسيله طيفسنجي مورد مطالعه و شناسايي قرار گرفته اند.

دانلود مقاله 

ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ پژوهش در پزشکی

مادون ,مادون قرمز ,سنجي مادون ,infrared ftir ,transform infrared ,fourier transform ,fourier transform infrared